>Voorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden van
HELMHOUT Wijnagenturen TERRA VINA

Hierna te noemen Terra Vina

 1. Toepasselijkheid;
 2. Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten;
 3. Prijzen;
 4. Betaling;
 5. Levering en Leveringstijd;
 6. Ruilen en Herroepingrecht;
 7. Eigendomsvoorbehoud;
 8. Garantie en Aansprakelijkheid;
 9. Overmacht;
 10. Intellectuele Eigendom;
 11. Persoonsgegevens:
 12. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter;
 13. Links;
 14. Uw Rechten;

1. Toepasselijkheid:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Terra Vina en op alle met Terra Vina aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Terra Vina ingestemd is.
1.5 De internetsite van Terra Vina richt zich op de Nederlandse, Belgische en Franse markt. Verzending naar andere landen is mogelijk, maar wordt altijd op risico van de koper gedaan en de kosten van verzending worden doorbelast. Compensatie bij vermissing, breuk, schade o.i.d wordt niet uitgekeerd.
1.6 Onder "Koper" of "Verkoper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Terra Vina in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Terra Vina behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Terra Vina en/of het plaatsen van een bestelling of aanbieding aanvaardt de Koper of Verkoper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Omhoog

2. Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten:

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper of Verkoper is overhandigd, per e-mail of post is verzonden naar het door Koper of verkoper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.6 Koper of Verkoper en Terra Vina komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Als Extra Voorwaarde wordt hierbij verwezen naar de ontbinding in punt 2.8 De elektronische bestanden van Terra Vina zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Terra Vina garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Indien een product niet (meer) op voorraad is zal immer een volwaardig alternatief smaaktechnisch geboden worden. Mocht dit alternatief duurder zijn, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening van de Koper.
Genoteerde bestellingen en betalingen zijn geen garantie tot levering. Speficiek zeldzame wijnen zijn altijd onderhevig aan verkrijgbaarheid. In onderhevige gevallen zal het aantal beschikbare flessen geleverd worden en vindt z.s.m. retournering plaats van het verschilbedrag.
2.8 Aanvullende Voorwaarde voor inkoop van oude wijnen - Biedingen; mondeling, electronisch of schriftelijk zijn te allen tijde vrijblijvend. Ze worden pas gestand gedaan na fysieke controle van de aanboden flessen. Bij onvoldoende informatie van de zijde van de aanbieder en/of als bij controle blijkt dat de flessen niet aan onze kwaliteitsvoorwaarden voldoen, is dit grond om de transactie of de optie tot transactie geheel en onvoorwaardelijk te laten vervallen. Iedere gerelateerde vordering in deze wordt strikt afgewezen.
2.9 Terra Vina zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achtien (18) jaar niet in behandeling nemen. NIX18

Omhoog

3. Prijzen:

3.1 Alle prijzen in offertes, prijscouranten en elders, zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.3 De Koper of Verkoper is de prijs verschuldigd/accepteert die Terra Vina in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Terra Vina worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de flesprijs.

Omhoog

4. Betaling:

4.1 Bij bestellingen kan worden betaald via overboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op onze bankrekening t.n.v. Terra Vina, zoals vermeld op de orderbon. Pas na daadwerkelijke ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Omhoog

5. Levering en Leveringstijd:

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Terra Vina ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Verzending geschiedt pas na de ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Terra Vina kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, en binnen 14 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Desgewenst stellen wij u een vergelijkbaar artikel voor. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de tot standkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland of de Nederlandse Waddeneilanden gelden afwijkende voorwaarden en kan Terra Vina besluiten uw order niet te accepteren.

Omhoog

6. Ruilen en Herroepingrecht:

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

 • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (geopende fles);
 • fotografisch maar niet inhoudelijk afwijken.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt dan draagt Terra Vina zorg voor terugbetaling van het goederenbedrag binnen 14 dagen, ingaande na ontvangst van de retourgoederen. De gemaakte bezorgkosten zijn uitgesloten van deze terugbetaling en blijven voor rekening van de koper. Alsmede de kosten voor een eventueel retourzenden van de goederen. Ook deze komen voor rekening van de Koper/Verzender. Annuleringskosten voor doorgeboekte bestellingen bedragen 25 euro per order.
Aangezien wijn een persoonlijke interpretatie kent valt over smaak niet te twisten en geldt het retourrecht bij geopende flessen nadrukkelijk niet. Het ruilen van volle flessen mag uiteraard wel.
Op aangeboden en aangekochte restantwijnen geldt geen enkele garantie of het retourrecht, het risico is voor de koper.

Omhoog

7. Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Omhoog

8. Garantie en Aansprakelijkheid:

8.1 Terra Vina garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Terra Vina is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of Verkoper of anderen.
8.4 Terra Vina is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Terra Vina, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde of bieding met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 De Koper od Verkoper is gehouden Terra Vina te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Terra Vina mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper of Verkoper is verplicht het product of de gelden aan Terra Vina te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Terra Vina zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de producent of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Omhoog

9. Overmacht:

9.1 In geval van overmacht is Terra Vina niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper of Verkoper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper od Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
9.3 Terra Vina beroept zich tevens op overmacht, indien een op de website aangeboden artikel, of aangeschaft artikel, elders goedkoper aangeboden wordt in andere (groot-)handelskanalen, zoals landelijk opererende inkoopketens.

10. Intellectuele Eigendom:

10.1 De Koper of Verkoper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Terra Vina.
10.2 Alle gegevens, zowel schriftelijk als fotografisch zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het gebruik zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Bij misbruik worden strafrechtelijke maatregelen genomen.

11. Persoonsgegevens:

11.1 Terra Vina zal de gegevens van de Koper of Verkoper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Terra Vina neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Omhoog

12. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter:

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Omhoog

13. Links:

13.1 De site van Terra Vina kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Terra Vina geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Omhoog

14. Uw Rechten:

14.1  Terra Vina zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Terra Vina heeft enkel en alleen uw gegevens nodig voor een correcte verzending van uw bestelling. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Omhoog

 

Invouwen